Јавни позив за Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са НТП

Јавни позив је отворен до 3. новембра 2023. године.

Јавни позив за Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са НТП

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за

Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са научно технолошким парковима

 

Циљеви програма:

Општи циљ програма је развој капацитета регионалних иновационих стартап центара (стартап инкубатори, стартап центри, смарт сити центри и др.) које представљају организације за подршку предузетничким (стартап) тимовима и новооснованим предузећима иновационе делатности (стартапима). Програмом се развијају компетенције регионалних иновационих стартап центара за пружање подршке на конзистентан и организован начин, као и за укључивање у интегрисани систем подршке иновационој делатности, са циљем достизања самоодрживости за даљи рад и функционисање. Програмом се постиже интеграција регионалних иновационих стартап центара са научно-технолошким парковима, у циљу развоја иновативне заједнице на локалном нивоу, а у функцији системског развоја иновационе делатности као и унапређењу иновационог екосистема на територији Републике Србије.

План пројектних активности треба да садржи активности којима ће се извршити подизање капацитета регионалних иновационих стартап центара за обављање следећих задатака:

 • Промоција регионалног иновационог стартап центра у својој локалној заједници у циљу привлачења предузетничких (стартап) тимова и појединаца који имају иновативну идеју
 • Развој предузетничког духа код младих организацијом различитих догађаја (хакатона, презентације идеје и сл.)
 • Едукација и помоћ тимовима и појединцима у развоју пословања и комерцијализацији иновативних идеја, кроз упознавање са различитим пословним моделима, дефинисању и истраживању тржишта, утврђивању циљаних корисника, планова продаје и маркетинга и стратегијама раста и развоја
 • Помоћ у генерисању, евалуацији, валидацији и тестирању идеја
 • Умрежавању кроз организацију и учешће на догађајима и састанцима (meetups) са другим субјектима иновационог екосистема
 • Обезбеђивање радног простора са неопходном интернет конекцијом у којем се налази компјутерска опрема, сала за састанке и презентације, канцеларије, као и друга пратећа опрема
 • Менторство путем обезбеђивања искусних стручњака из области технологије, иновација и пословања који могу пружити одговоре на питања од значаја за развој новог иновативног предузећа (стартапа)
 • Помоћ у обезбеђивању финансијске подршке за развој пословања, кроз едукацију о моделима и конкретним изворима финансирања, као и помоћ у писању пријаве за добијање средстава
 • Саветовање у области правних, финансијских и административних послова, као и питања права заштите интелектуалне својине  
 • Припрема тимова за представљање пословне идеје пред инвеститорима (Pitch Preparation)
 • Помоћ у развоју и тестирању прототипа

Услови пријаве:

Подносилац пријаве је Конзорцијум који чини Научно-технолошки парк са једним регионалним иновационим стартап центром. Конзорцијум се формира на основу потписаног споразума о сарадњи на пројекту који ће допринети циљу програма.

Научно-технолошки парк мора испунити услове дефинисане Законом о иновационој делатности („Сл. гласник РС“, број 129/21) и услове за упис у Регистар субјеката националног иновационог система у складу са Правилником о Регистру субјеката националног иновационог система („Сл. гласник РС“, број 143/22).

Под регионалним иновационим стартап центрима подразумевају се сви центри основани Програмом подршке отварању регионалних иновационих стартап центара за 2018. годину (Закључак Владе 05 Број: 023-3786/2018-1 од 26. априла 2018. године) и 2019. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-1809/2019 од 6.марта 2019. године објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 15/19), Програмом подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-4031/2020 од 21. маја 2020. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије", број 76/20) и 2022. годину (Уредба Владе 05 број 110-125/2022., од 13. јануара 2022. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 04/22) и Програмом подршке унапређењу иновационих капацитета на територији АП Косово и Метохија за 2019. годину (Уредба Владе 05 Број: 110-11252/2019 од 13. новембра 2019. године објављена у „Службеном гласнику Републике Србије", број 81/19), као и други субјекти иновационе инфраструктуре основане у партнерству или на иницијативу јединице локалне самоуправе (у складу са чланом 29. Закона о иновационој делатности "Сл. гласник РС", бр. 129/2021) до момента објављивања овог Јавног позива.

Научно-технолошки парк закључује уговор са регионалним иновационим стартап центром и заједно подносе пријаву тако што Научно-технолошки парк јесте носилац Конзорцијума, а регионални иновациони стартап центри су партнери на пројекту. Научно-технолошки парк има право да поднесе више од једног пројекта са различитим регионалним иновационим стартап центрима , а у складу са расположивим средствима Програма.

Регионални иновациони стартап центри који нису регистровани као правно лице, дужни су да у првој години пројекта, од момента објављивања овог Јавног позива, региструју посебно правно лице са којим ће извршити пријаву и регистрацију у Регистар субјеката националног иновационог система. У супротном, у другој години пројекта неће моћи да остваре финансирање.

Износ финансирања:

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: „Фонд“) може доделити по једном пројекту je до 5.000.000,00 динара за период од 18 до 24 месеци. Средства се додељују у полугодишњим траншама. Транше у другој години финансирања биће уплаћене након доношења позитивног мишљења о реализацији пројектних активности у првој години финансирања.

Одобрена средства пројекта Фонд уплаћује Научно-технолошком парку. Одобрена средства се расподељују на следећи начин:

 • до 20% укупног одобреног буџета пројекта намењено је Научно-технолошком парку за пружање менторске и едукативне подршке и руковођење пројектом;
 • до 80% укупног одобреног буџета пројекта намењено је трошковима реализације планираних активности по појединачним пројектима за потребе испуњења наведених циљева и друге индиректне трошкове везане за активност Пројекта.

Укупан буџет за програм: 50.000.000,00 динара.

Правила „de minimis“ државне помоћи се примењују на пројектна средства која изабрани Конзорцијум (корисник пројекта) добија од Фонда кроз овај програм у складу са правилима за доделу државне помоћи.

Дозвољени трошкови:

 • Људски ресурси – трошкови особља ангажованог на пројекту
 • Трошкови ментора и експерата
 • Трошкови организације, обука, промоција, техничког и структурног умрежавања
 • Трошкови рачуноводствених и правних услуга, као и канцеларијског материјала
 • Трошкови путовања у вези са пројектом
 • Други административни трошкови („overheads“)

Плаћање ПДВ-а је дозвољен трошак.

Недозвољени трошкови:

 • Трошкови банкарског пословања
 • Курсне разлике
 • Режијски трошкови и трошкови изнајмљивања простора
 • Потраживања
 • Остали трошкови које нису у складу са наменом средстава

Документација која се подноси приликом пријаве:

 • Адекватно попуњен Пријавни образац потписан од стране подносиоца пријаве у коме се између осталог налази и предлог пројекта, односно план пројектних активности носиоца конзорцијума, као и план пројектних активности регионалног иновационог стартап центра, предлог буџета пројекта, као и кратко представљање главног особља ангажованог на пројекту;
 • Потписан уговор о Конзорцијуму између Научно-технолошког парка и регионалног иновационог стартап центра;
 • Документ којим се потврђује да је простор намењен за рад регионалних иновационих стартап центара расположив, без терета и дат на коришћење на минимум 18 односно 24 месеци од дана објављивања овог Јавног позива;

Административна провера пријава:

Након достављања пријаве, Фонд врши административну проверу комплетности пријаве. Пријаве које нису комплетне и које нису поднете на прописан начин неће бити узете у разматрање, о чему ће подносилац пријаве бити обавештен.

Процена пријава:

Процену пријава обавља трочлана Комисија коју формира Фонд (у даљем тексту: „Комисија“), где један (1) члан Комисије чини представник Фонда и два (2) члана чине представници Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Пријаве ће бити процењене од стране Комисије хронолошким редоследом по пристизању комплетне документације на основу следећих критеријума:

 • Предложени акциони план програма и динамика реализације – 40 бодова;
 • Адекватност буџета за реализацију – 30 бодова;
 • Компетенције конзорцијума за реализацију пројекта – 30 бодова.

Бодови се потом сумирају и пријаве које остваре минимум 80 или више од максималних 100 бодова биће одобрене за финансирање у зависности од расположивог буџета. На предлог Комисије, Управни Одбор доноси одлуку о додели средстава.

Комисија може предложити, уз образложење, да се одобри реализација пројекта уз умањење буџета предложеног пројекта.

Комисија може тражити додатне информације које се односе на план реализације пројектних активности и планирани буџет пројекта, пре одлучивања о поднетој пријави.

Закључивање уговора:

На основу одлуке Управног одбора Фонда, Фонд и научно-технолошки парк закључују уговор којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем средстава.

Услов за закључење уговора је да Научно-технолошки парк достави Фонду доказ да је Регионални иновациони стартап центар као други члан Конзорцијума на одобреном пројекту, отворио посебан рачун где ће бити вршене све уплате и исплате финансијских средстава планираних по пројекту.

Време трајања јавног позива:

Наставак јавног позива отворен је од 30. октобра до 3. новембра 2023. године у 14.00 часова, до утрошка опредељених средстава од 50.000.000,00 динара. 

Подношење пријаве:

Све пријаве морају бити поднете у електронском формату (.pdf). 

Обједињени документ/образац пројектне пријаве можете преузети овде.

Пријаве ће бити разматране хронолшки по редоследу приспећа почевши од дана објаве јавног позива.

Пријаве се подносе путем е-мејла на адресу: startupcentri@inovacionifond.rs