Паметни почетак

Паметни почетак пружа подршку најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа.

Да би се пријавили за програм Паметни почетак, Подносиоци пријаве морају да се региструју на портал за пријављивање доступан на сајту Фонда.Тимови се могу регистровати без пореског идентификационог броја, али ће исти морати да доставе када оснују предузеће у АПР-у, у случају да финансирање буде одобрено.

Програм Паметни почетак је намењен тимовима који се састоје од најмање два (2), а највише пет (5) чланова, или већ основаним предузећима која испуњавају услове подобности прописане Приручником.

Сва физичка лица која су регистрована као предузетници, нису подобна да се пријаве на програм Паметни почетак. Постоје две врсте подобних подносилаца пријаве за програм Паметни почетак:

 • Микро привредна друштва (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији  не дуже од две године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених.
 • Тимови (који се састоје од најмање два, а највише пет чланова), који ће бити у обавези да оснују предузеће у случају да им се одобри финансирање. Сви чланови тима морају бити сувласници у новооснованом предузећу (проценат сувласништва зависи од интерног договора између чланова тима).

Могуће је да се неформални тимови (који се састоје од најмање два, а највише пет чланова) пријаве за програм Паметни почетак. Уколико финансирање буде одобрено, тимови ће бити у обавези да оснују предузеће у складу са правилима која су прописана Приручником.

Максималан број чланова тима је пет (5) (минималан број чланова тима је два (2)). Свакако, уколико тим буде изабран за финансирање у овом програму потребно је да оснује предузеће у Србији и да чланови тима буду 100% власници новооснованог предузећа. Сви чланови тима морају бити сувласници у новооснованом предузећу (проценат сувласништва зависи од интерног договора између чланова тима).

Могуће је да се пријаве предузећа која припадају категорији микро предузећа (у форми друштва са ограниченом одговорношћу) у приватном власништву, регистрована у Србији, не дуже од две године у тренутку подношења пријаве, у већинском власништву (51% или више) резидената Републике Србије, са до 10 запослених. 

За информације о додатним и детаљним критеријумима подобности погледајте Приручник програма Паметни почетак.

Сваки појединачни члан тима може учествовати у само једној пријави у оквиру актуелног јавног позива. Сходно томе, пријаве у којима је иста особа део вишеструког кључног особља неће имати право на финансирање.

Уколико је Подносилац пријаве предузеће које је делимично или потпуно у власништву другог привредног друштва или ентитета у приватном или јавном сектору (државно власништво), таква пријава није подобна да конкурише на овај програм, нити да буде финансирана: Најмање 51% власништва мора бити додељено члановима тима који имају пребивалиште у Србији.

Претходно финансирање у оквиру програма Фонда није препрека за пријаву на програм Паметни почетак, али треба имати у виду да предузеће неће бити подобно за пријаву уколико је примило износ већи или једнак од 25.000,00 ЕУР у оквиру других програма Фонда.

Такође, уколико било ко од оснивача или предложених чланова тима из пријавног обрасца има 50% или више власништва у предузећу које спроводи пројекат, или је одобрен за финансирање  од стране Фонда у време подношења пријаве, неће бити подобан за програм Паметни почетак.

Имајте у виду да се критеријуми подобности такође контролишу и приликом потписивања уговора о финансирању.

Програм Паметни почетак је отворен за пријаве које долазе из свих сектора привреде и свих области науке и технологије. Имајте на уму да је програм Паметни почетак усклађен са Стратегијом паметне специјализације Србије 2020 – 2027 и најмање 50% расположивих средстава Фонда у оквиру јавног позива ће бити опредељено за пријаве из наведених приоритетних домена у поменутој стратегији.

Предузеће које се пријављује за програм Паметни почетак може пријавити само један пројекат у оквиру јавног позива за програм Паметни почетак, као и за било који други програм подршке Фонда. Ако предузећу буду одобрена средства за пријављени пројекат, добијена средства морају бити искоришћена искључиво за пројекат који је пријављен и одобрен, без могућности њиховог коришћења у друге сврхе и за друге пројекте.

Подношењем пријаве за програм Паметни почетак, Подносилац се сматра неподобним за пријаву на друге програме Фонда (са изузетком Иновационих ваучера) и обрнуто, доклe год је поднешена пријава у фази евалуације.

Пријаве које долазе од предузећа која већ имају активне пројекте са Фондом неће бити узете у разматрање (изузетак су Иновациони ваучери).

Бесповратна средства се могу користи на следеће трошкове:

а) Људски ресурси (оснивачи и кључно особље) плате/накнаде за особље ангажовано на пројекту, укључујући све доприносе и порезе на доходак за лични рад на пројекту

б) Трошкови закупа канцеларијског простора и пословне подршке (књиговодствене услуге, правне услуге и сл.);

в) Опрема и средства потребна за развој (не укључујући коришћену или половну опрему и средства);

г) Екстерне услуге потребне за даљи развој пословања.

У дозвољене трошкове у оквиру ове категорије спадају ставке попут изнајмљивања пословног простора (канцеларије, радионице), интернета и телефона, струје и грејања (режије), канцеларијског материјала, трошкова рачуновође или правне подршке, али ове ставке морају бити директно везане за потребе пројекта.

Порези, укључујући и ПДВ, царине и накнаде спадају у недозвољене трошкове.

Сви корисници програма који добију финансирање морају реализовати своје пројектне активности у периоду од најмање четири до максимум шест месеци.

У изузетним случајевима, постоји могућност продужења имплементационог периода за максимално додатних три месеца, али је за ово неопходна сагласност и одобрење Фонда за иновациону делатност.

Максимални износ средстава је 3.600.000,00 РСД, односно 90% максималног буџета пројекта које предузеће можете имати на располагању (не рачунајући износ менторске подршке).

Поред средстава за имплементацију пројекта, Фонд ће обезбедити 600.000,00 РСД додатних средстава за трошкове менторске подршке.

У случају да Подносилац пријаве конкурише за максимални износ бесповратних средстава од стране Фонда (без менторске подршке) у износу од РСД 3.600.000,00, а укупан буџет пројекта (не укључујући менторску подршку) износи РСД 4.000.000,00, неопходно суфинансирање од стране Подносиоца пријаве ће бити РСД 400.000,00.

Удео у суфинансирању од стране корисника гранта не укључује трошкове менторске подршке који су у потпуности покривени средствима Фонда.

Минимум 10% средстава мора бити обезбеђено од стране корисника гранта, и то искључиво у виду улога у новцу. Ова средства могу доћи из постојећих или потенцијалних извора сопственог, другог приватног или ризичног капитала, финансирања путем задуживања из приватног сектора и других доприноса приватног сектора у новцу (други новчани извори могу бити узети у разматрање). Суфинансирање од стране корисника гранта мора бити независно од Фонда. С обзиром на то да се уплате за буџет пројекта врше фазно, није неопходно поседовати средства суфинансирања у току саме пријаве, већ се она уплаћују тек након потписивања Уговора о финансирању и током имплементације пројекта.

Средства која се додељују у оквиру овог програма су бесповратна, докле год се троше у складу са правилима дефинисаним у приручнику програма Паметни почетак и Уговором о финансирању.

Комплетна пријавна документација састоји се од следећих докумената:

•           Изјава Подносиоца пријаве (дигитално попуњена и поднета на порталу Фонда);

•           Пријавни образац који мора бити попуњен у целости и поднет у PDF формату. Он даље садржи:

 • Детаље о предложеном решењу и потенцијалним пољима употребе,
 • кратке биографије суоснивача и кључног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимално пет),
 • поједностављен буџет пројекта и
 • Видео снимак у максималном трајању од три минута, који представља кратку презентацију („elevator pitch“) концепта производа/услуге и чланова тима. Видео снимак мора бити на енглеском језику, а видео линк мора бити постављен у оквиру пријавног обрасца, у пољу предвиђеном за линк.

Напомена: Пријавни образац мора бити достављен у потпуно истом визуелном и структурном формату и стилу како је дат на интернет страници Фонда.

Подносилац пријаве којем није одобрено финансирање има право да се пријави поново само једном са истим пројектом уз јасно назначен напредак у претходном периоду. Пријава која је суштински иста као и било које друге две пријаве претходно достављене Фонду у неком од претходних јавних позива неће бити узета у разматрање.

Основни критеријуми на основу којих ће независна Експертска комисија оцењивати пријаве су:

а) Корисност и конкурентска предност предложеног решења, максимално 30 бодова

б) Тржишни потенцијал, максимално 30 бодова

в) Компетенције тима, максимално 40 бодова

Више детаља о наведеним критеријумима можете погледати у приручнику програма.

Једном постављени документ се може слободно мењати пре истека рока за пријаву. Када Подносилац пријаве унесе финалне верзије свих потребних докумената за пријаву, неопходно је да то потврди притиском на дугме “Submit“, како би пријава била послата.

Сви ангажовани независни стручњаци, чланови Комисије и запослени у Фонду за иновациону делатност су, потписивањем правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, прихватили све одредбе наведеног Правилника.

Прва фаза - Након истека јавног позива, пристигле пријаве контролише особље Фонда са аспекта административне провере, провере подобности и првог скрининга.

Друга фаза – Након прве фазе, даље пријаве оцењује независна Експертска комисија, коју чине експерти из домена инвестирања у иновативне пројекте и стартапе. Пријаве оцењене са 75 и више бодова квалификују се за ужи избор и стичу могућност да презентују свој пројекат пред члановима независне Експертске комисије у финалној фази евалуације.

Трећа фаза - Презентација пројеката који су ушли у ужи избор пред члановима независне Експертске комисије. Независна Експертска комисија доноси финалну одлуку о пројектима који ће добити финансирање.

Подносиоци пријаве могу бити одбијени за финансирање по више основа, у различитим фазама процеса евалуације:

 1. Прва фаза - пројекти оних подносилаца пријаве који нису подобни за пријављивање и чије пријаве нису потпуне неће бити узети у даље разматрање. Поред тога, у циљу одабира најперспективнијих пријава, особље Фонда ће спровести први скрининг свих подобних пријава. У овој фази, особље Фонда ће проценити да ли је садржај пријаве задовољавајући и да ли пружа довољно информација у вези са утврђеним критеријумима за евалуацију (нарочито у вези са објашњењем прозвода/услуге/технологије, конкурентске предности или идентификованог тржишног потенцијала, који морају бити детаљно представљени у пријави). Тим Фонда ће елиминисати пријаве чијем садржају очигледно недостају информације и суштина, као што је горе наведено. Подносиоци пријаве ће бити обавештени након завршетка ове фазе о исходу.
 2. Друга фаза - Пријаве се процењују од стране независне Експертске комисије, након чега се сачињава ужи избор пројеката који ће наставити евалуацију у следећем кораку. Подносиоци пријава чији пројекти нису ушли у ужи избор ће о томе бити обавештени по доношењу ове одлуке о ужем избору.
 3. Трећа фаза - након завршетка целог процеса процене после фазе директне презентације пројекта, независна Експертска комисија доноси коначну одлуку о финансирању. Након ове фазе, сви учесници који су презентовали своје пројекте ће бити обавештени о коначној одлуци независне Експертске комисије.

Након обавештења да је пројекат уврштен у ужи избор, подносилац пријаве је у обавези да достави презентацију која је прикладна формату финалног догађаја – потребно је представити пројекат у временском оквиру до 5 минута, док је остатак времена резервисан за питања независне Експертске комисије. Поменуту презентацију је потребно доставити Фонду у PowerPoint формату до захтеваног датума према датим упутствима.

Сви Подносиоци пријаве добијају коментаре на достављене предлоге пројеката. Ови коментари имају за циљ да помогну Подносиоцу пријаве да унапреди свој пројекат.

Подносиоци пријаве за чије пројекте буде одобрено финансирање, постају корисници средстава.

Пре потписивања уговора, сви корисници гранта су у обавези да:

 1. Буду уписани у Регистар понуђача у Агенцији за привредне регистре. Такође, Фонд ће извршити увид у регистар агенције за привредне регистре ради провере да кориснику гранта није изречена ни трајна, ни привремена забрана обављања пословне делатности (забележбе регистратора Агенције за привредне регистрације);
 2. Доставе уговор о отварању динарског рачуна за потребе спровођења пројекта
 3. Доставе потписан образац „de minimis“ државне помоћи који ће добити од Фонда.

Неопходно је да предузеће које је добило финансирање у оквиру овог програма отвори посебан динарски рачун који ће се кориситит искњучиво за пројекат, с тим што се ова процедура реализује тек у фази потписивања Уговора о финансирању.

Средства намењена пројекту се исплаћују на рачун корисника средстава по фазама које након завршетка потврђује изабрани ментор. Завршетак сваке фазе се документује одговарајућим извештајима као што је наведено у приручнику програма.  

Међутим, пре сваке исплате кориснику гранта, корисник гранта мора да достави Фонду извод из банке који доказује да је корисник гранта депоновао на наменски рачун потребно суфинансирање (минимум 10% од укупних средстава која се захтевају за дату фазу), заједно са одговарајућим извештајем. Након одобрења извештаја од стране Фонда, корисник средсатава ће бити подобан за исплату средстава.

Предложени чланови тима (и остала лица која би била ангажована на пројекту) није неопходно запослити унапред, односно приликом подношења пријаве. Приликом подношења пријаве неопходно је попунити пријавни образац са биографијама чланова тима који ће бити ангажовани на пројекту.

Уколико се утврди да је корисник средстава ненаменски утрошио средства, Фонд ће умањити износ своје уплате за следећу фазу у висини ових недозвољених трошкова, али исто тако задржава право да кориснику средстава тражи повраћај целокупног износа или дела износа исплаћеног финансирања у случају повреде Уговора о финансирању.

Поред финансијске подршке, овај програм подразумева и доделу менторске подршке која представља важан сегмент овог програма. Сврха менторског ангажовања је максимизација вредности коју корисници програма добијају од њихових вештина и искуства.

Фонд ће доделити једног ментора са листе ментора (која је доступна на интернет презентацији Фонда), сваком кориснику програма, којем се одобри финансирање пројекта, након сесија међусобног повезивања („упаривања са ментором“). Сесије међусобног повезивања се организују након коначне одлуке о финансирању.

Предузеће које је корисник средстава, ће добити додатних 600.000,00 РСД за ментора и платиће ментора у складу са одобреним буџетом пројекта и Уговором о финансирању са Фондом. План испате ментора у процентима је дефинисан за овај програм како за сваку фазу пројекта, тако и за услуге ментора.

Фонд ће обезбедити образац уговора са ментором.

Уколико дође до битне промене развоја вашег производа или услуге, неопходно је да о томе обавестите Фонд, и у сарадњи са ментором формулишете даљи план рада како бисте били у могућности да останете у програму Паметни почетак. На основу новог/измењеног имплементационог плана, који потврђује ментор, Фонд одобрава или одбија предлог. 

Извештавање се врши на основу извештаја о испорученим резултатима пројекта (кроз фазе), који су одобрени и потписани од стране ментора, а финансијска контрола од стране Фонда се може вршити у било ком тренутку.

Корисници гранта су у обавези да бесповратна средства користе у складу са одобреним буџетом пројекта и Уговором о финансирању.

Тим Фонда може у било ком тренутку да изврши надзорне посете предузећима која су корисници средстава, у циљу утврђивања да се пројектне развојне и финансијске активности одвијају у складу са оним што је пријављено и оним што је наведено у одобреним пројектним документима и Уговором о финансирању.

Извештај о развоју прототипа/MVP/пилота се не може доставити Фонду пре истека половине уговореног временског трајања пројекта.

Детаљно се можете информисати путем е-поште на адресу: smartstart@inovacionifond.rs

Подносиоци пријаве могу поднети жалбу на исход било које фазе евалуације (наводећи евидентне пропусте или грешке учињене током процеса) или из било ког другог разлога, подношењем жалби Фонду на: smartstart@inovacionifond.rs

Жалба мора бити написана на енглеском језику са препорученим ограничењем од 500 речи. Фонд ће доставити званичан одговор на упућену жалбу најкасније у року од осам календарских дана од пријема жалбе.